Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 143
w Warszawie, ul. Bartnicza 8
opracowała
mgr Emilia WalczakWarszawa, marzec 2010 r.
Wstęp

 Główne kierunki działań edukacyjnych oraz sposoby realizacji wyznacza nam polityka oświatowa państwa. Dla nas mieszkańców Warszawy są one bardziej sprecyzowane przez samorząd miasta stołecznego Warszawy w Stołecznej Polityce Edukacyjnej. Z jednej strony kierunki działań edukacyjnych nakreślone przez samorząd warszawski będą zbieżne ze strategią rozwoju miasta w szerokim kontekście, a z drugiej strony nasza koncepcja rozwoju szkoły wpisać się musi w model warszawskiej edukacji. Ogólne cele warszawską politykę oświatową. Ale specyfika środowiska w którym pracujemy, specyfika ucznia, diagnoza obecnego stanu poziomu kształcenia i sytuacji wychowawczej w szkole wyznaczą priorytety, które będą filarem naszej koncepcji funkcjonowania i rozwoju.
Głównymi priorytetami edukacji warszawskiej jest:
 - stałe podnoszenie jakości kształcenia w szkołach;
 - tworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska wychowawczego w szkołach;
 - przeciwdziałanie wszelkiemu wykluczeniu społecznemu;
 - szersze wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu;
 - rozwój współpracy ze społecznymi partnerami edukacji.
I to będą nasze główne priorytety w koncepcji funkcjonowania naszego Gimnazjum na następne lata. Dokonywać myślę będziemy głębokiej ewaluacji i zastanowimy się wspólnie co kontynuować, a w którym obszarze dokonać większych zmian.
 W polityce edukacyjnej Warszawy za najważniejsze uznano tworzenie szkoły efektywnej, otwartej, przyjaznej i twórczej. Szkoła ma być kreatywna, twórcza i tolerancyjna. Szkoła ma korzystać z najnowszych osiągnięć nauki i techniki oraz wychowywać w duchu społeczeństwa obywatelskiego. Wreszcie ma to być szkoła wspierająca dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz wspomagająca uzdolnionych i utalentowanych.
 W tych wyznaczonych standardach ma znaleźć się nasze Gimnazjum. Ja postaram się wykazać, że już je spełniamy, a jednocześnie wskazać, co jeszcze możemy zrobić, by jakość usługi dydaktyczno – wychowawczej na Bartniczej 8 rosła.


Diagnoza stanu obecnego, mocne i słabe strony pracy szkoły

 Przez 5 ostatnich lat zrobiono bardzo wiele dla prawidłowego zorganizowania pracy szkoły, uzyskania dobrych wyników nauczania oraz ukształtowania jej pozytywnego wizerunku w środowisku. Wiele działań przynosiło poprawę jakości kształcenia, wprowadzono wiele skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych. Usprawniono i zmodernizowano bazę. Szeroko otworzyliśmy się na działania dzielnicowe i miejskie.
 Na podstawie audytów wewnątrzszkolnego systemu zarządzania jakością, arkuszy diagnostycznych Wizytatorów KO, kontroli pracowników organu prowadzącego, diagnozy wewnątrzszkolnej oraz bardzo burzliwych dyskusji w Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców określiliśmy wspólnie nasze mocne strony. Nie małą w tym rolę odegrały również moje przemyślenia i wnioski z 5 – letniego okresu kierowania szkołą. Były trudne pytania, co jeszcze można by zrobić ponad to, co zrobiono dotychczas. Zrobiono przecież wiele. I tak krystalizowały się słabe strony naszego działania.
 Zapisane w tabeli w hasłowej formie kryją za sobą ciężką, systematyczną pracę nauczycieli, zespołu kierowniczego i pracowników szkoły wraz z rodzicami.

MOCNE STRONY SZKOŁY

- wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych
- Edukacyjna Wartość Dodana w obszarze „szkoła sukcesu”
- bogata oferta w zakresie „kształcenia dla sztuki”
⇒ chór, zespół muzyczny, zespół taneczny, zespół teatralny
⇒ gazetka szkolna
⇒ Centrum Plastyki – pracownia rysunku, malarstwa, witrażu
- wykwalifikowana, nastawiona innowacyjnie kadra nauczycieli, wysokie aspiracje nauczycieli
⇒ stabilna kadra nauczycielska, pełne kwalifikacje, efektywne doskonalenie
⇒ zintegrowany zespół nauczycieli i pracowników
⇒ przyjazna atmosfera
- pracownicy administracyjno – biurowi z dużym doświadczeniem w pracy w szkole
⇒ skomputeryzowany sekretariat i gabinet kierownika gospodarczego
⇒ prawidłowo i funkcjonalnie zorganizowany obieg dokumentów
⇒ wypracowane procedury i formularze
- wyposażenie komputerowe i multimedialne w pracowniach na zadowalającym poziomie
⇒ 4 tablice interaktywne,
⇒ 10 pracowni przedmiotowych wyposażonych w laptopa i projektor
⇒ 2 nowoczesne pracownie komputerowe
⇒ centrum multimedialne w bibliotece
⇒ multimedialna czytelnia
- rodzice chętni do współpracy w organizacji imprez szkolnych i zajęć dodatkowych, wspomagania w zakresie modernizacji bazy
⇒ akcja „Weź pędzel w rękę” – rodzice umalowali 6 sal lekcyjnych
⇒ zakładamy Galerię Szkolną – zakupiono 35 antyram na prace plastyczne dzieci
⇒ od 5 lat rodzice finansują i organizują dyskoteki oraz bal klas III
⇒ zakupiono 3 tablice interaktywne
- dobra współpraca szkoły z władzami oświatowymi i instytucjami lokalnego środowiska
- monitoring – 19 kamer
- strona internetowa
- wymiana z Niemcami
- rozbudowa i modernizacja szkoły
w ostatnich 5 latach
⇒ modernizacja węzła cieplnego
⇒ wymiana oszklenia na forum szkoły
⇒ modernizacja sali gimnastycznej i jej zaplecza
⇒ wymiana oświetlenia w salach i na korytarzach
⇒ wymiana drzwi w salach lekcyjnych
⇒ modernizacja szatni
⇒ wymiana podłóg na korytarzach
⇒ instalacja wind dla niepełnosprawnych
⇒ instalacja podnośnika dla wózków na forum
⇒ tablice interaktywne, projektory, komputeryzacja
⇒ odnowione wszystkie pomieszczenia w szkole połączone z wymianą mebli
- zima w mieście – zajęcia artystyczne w bieżącym roku szkolnym
- wypracowane procedury i systemowe rozwiązania problemów wychowawczych (Szkolne Zasady Współpracy z Rodzicami )
- dobra współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi na Targówku
- samorządność uczniowska ( Parlament Uczniowski )
- dobrze, na wysokim poziomie zorganizowane klasy integracyjne

SŁABE STRONY

- nie zadowalająca nas w pełni efektywność nauczania
- brak zrozumienia przez duży procent rodziców roli, jaką odgrywa wykształcenie w zapewnieniu dobrego startu życiowego dziecka – utrudniony kontakt z rodzicem, wzmacnianie motywacji ucznia tylko ze strony szkoły
- mało rozbudowana praca wychowawcza wokół Patrona
- niedostosowana do zajęć sportowych baza szkoły, brak boiska sportowego
- niskie aspiracje edukacyjne około połowy naszych uczniów
- niska frekwencja rodziców na zebraniach
- malejąca motywacja uczniów do osiągania sukcesu
- przejawy zachowań patologicznych wśród uczniów
- brak folderu i słaba promocja szkoły na zewnątrz
- brak wymiany z nauką praktyczną języka angielskiego
- mały udział w europejskich programach edukacyjnych
- nie do końca zlikwidowane bariery architektoniczne dla ucznia niepełnosprawnego
- mała skuteczność oddziaływań wychowawczych
- nadmierna tolerancja rodziców wobec niektórych zagrożeń społecznych
- brak systematycznej opieki nad uczniem szczególnie uzdolnionym
- brak opieki lekarskiej na terenie szkoły dla ucznia z dysfunkcjami i chorobą przewlekłą

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 143


Wyniki naszej diagnozy i ewaluacji stały się punktem startu dla procesu planowania rozwoju. W strategicznych obszarach działań proponujemy:


I. Podnoszenie efektywności kształcenia

 Ustawiczne diagnozowanie procesu nauczania doprowadziło do ustabilizowania Szkolnego Zestawu Programów Nauczania w naszej szkole zgodnego z podstawa programową, przyjętym systemem wartości, możliwościami uczniów, nauczycieli oraz istniejącą bazą. Oferta ta jednak musi być uatrakcyjniana, by swoją atrakcyjnością zachęcała ucznia do pracy nad swoim rozwojem. Zabiegać musimy o osiąganie wysokiego poziomu pracy i wspieranie działalności innowacyjnej. Stąd priorytetem zajęcia edukacyjne według autorskich i samodzielnych programów nauczania, które mogłyby być objęte Patronatem wyższych uczelni lub edukacyjnych instytucji.
 Z przeprowadzanego wewnątrzszkolnego badania kompetencji uczniów naszego gimnazjum wynika, iż spory procent dzieci posiada uzdolnienia językowe. W mojej wizji naszej szkoły są więc klasy formalnie oparte na fundamencie innowacji pedagogicznej z rozszerzonym programem języków obcych. Klasy takie obejmowałyby w ramach godzin edukacyjnych, dyrektorskich i miejskich zajęcia z Native Speakerem, trzy języki obce, w tym język angielski wiodący, zajęcia z kulturoznawstwa i wiedzy o języku. Wreszcie całą ofertę urozmaicimy wymianą w ramach Programu Wymiany.
 W koncepcji uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej należy wziąć pod uwagę również zajęcia pozalekcyjne. Borykamy się z problemem niskiej frekwencji na tego rodzaju zajęciach. W mojej koncepcji więc zakładam uruchomienie strategii zwiększającej udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych. O ile nie mamy problemu z doświadczalnym kołem chemicznym, zespołem tanecznym, zajęciami plastycznymi, czy teatralnymi, to napotykamy trudności z zajęciami fizycznymi, matematycznymi, informatycznymi. Priorytetem w Stołecznej Polityce Edukacyjnej są właśnie te przedmioty, wynik egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno – przyrodniczej najwyższy na Targówku, wartość dodana w sferze „szkoła sukcesu”, więc dotychczasowe działania wydają się słuszne, aczkolwiek jest jeszcze wiele do zrobienia.
 Przed przystąpieniem do zaplanowania działań w zakresie podnoszenia efektywności nauczania w naszym Gimnazjum przeprowadziliśmy wiele spotkań w zespołach przedmiotowych zastanawiając się nad źródłami sukcesów ucznia. Przeanalizowaliśmy te źródła na które my w szkole możemy mieć wpływ.
 Podjęliśmy się zadania stworzenia w perspektywie czasowej 3 – letniego cyklu kształcenia systemowego programu z zakresu bloków przedmiotowych. Połączyliśmy to z dzielnicowym planem podnoszenia efektywności i powstał strategiczny plan rozwoju w tym obszarze, który już realizujemy. Plan ten wzbogaca dotychczasowe działania w obszarze pracy z uczniem zdolnym i z uczniem mającym trudności w nauce oraz z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Nowym rozwiązaniem jest wykorzystanie strony internetowej, z której uczeń pobiera zestawy zadań, pracuje w domu, a następnie nauczyciel monitoruje postępy.
 Jesteśmy w szkole w większości zwolennikami modyfikacji programowych, które w ramach autonomii szkoły i w zgodzie z podstawą programową realizujemy. Liczne projekty edukacyjne wokół ekologii, historii, wychowania obywatelskiego są realizowane z dużym powodzeniem i na stałe już weszły w program podnoszenia efektywności nauczania. Teraz planujemy wprowadzenie zajęć edukacyjnych według samodzielnych programów nauczania. Obecnie pracujemy nad programem biologii w połączeniu z edukacja ekologiczną. Szkoła jest już włączona w Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej. Organizujemy dzielnicowy konkurs z matematyki i chemii. Będziemy rozszerzać na inne dzielnice Warszawy.


II. Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły

 Proces kształcenia i proces wychowania są nierozerwalnie połączone w jeden proces oddziaływania szkoły na ucznia. Nasze oddziaływania przeplatają się, uzupełniają i tylko stosowane razem mogą dać pozytywne rezultaty.
Kontynuacja konsekwentna i skuteczna naszego Programu Wychowawczego, który kreuje absolwenta wszechstronnie rozwiniętego w sferze moralnej, intelektualnej, duchowej, społecznej i zdrowotnej przynosi pozytywne efekty, jednakże proces ten wymaga ciągłej ewaluacji, gdyż w niewyobrażalnym tempie zmienia się otaczający nas świat.
 Sytuacja wychowawcza w gimnazjach nie należy do łatwych. Zmagamy się na co dzień z trudnymi sytuacjami wychowawczymi, w ciągu ostatnich lat przeżyliśmy sytuacje kryzysowe, które były dla nas zupełnie czymś nowym. Wypracowane procedury, doświadczenie i ogromne oddanie ludzi pracujących w szkole sprawiło, że szkoła ma w środowisku opinię dobrego środowiska wychowawczego.
 Z diagnozy przeprowadzanej wśród rodziców wynikało, że największe emocje budzi kwestia szeroko pojętego bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły. Rodzice liczyli na to, że w szkole zapewnimy dzieciom opiekę i uchronimy je od nieszczęśliwych wypadków, obronimy przed przemocą i agresją ze strony innych uczniów, nie wpuścimy narkotyków, alkoholu i papierosów.

 Oczekiwano także, że dzieci będą: bezpieczne w sensie psychicznym i emocjonalnym, właściwie traktowane przez nauczycieli i kolegów, że będą mogły osiągać sukces, każdy na swoją miarę i możliwości.
Już na początku mojej kadencji został zainstalowany monitoring na terenie całej szkoły oraz system antywłamaniowy. Sprawdza się! Zmniejszyła się liczba wypadków i zachowań agresywnych. Całkowicie wyeliminowano palenie papierosów, nie ma żadnych przypadków kradzieży i bójek, w szkole jest czysto, nie ma dewastacji. Monitoring nie pomógł nam tylko w agresji słownej i walce z wulgaryzmami. To jest obszar nad którym pracujemy. W tej strategii tworzenia klimatu wychowawczego dającego poczucie bezpieczeństwa, a tym samym sprzyjającego rozwojowi ucznia pojawia się zadanie dla mnie, dyrektora szkoły. Jest to wypracowanie współpracującego i spójnego systemu współpracy specjalistów, czyli pedagogów szkolnych i wspomagających. Usprawnić należy przepływ informacji między pedagogiem, a wychowawcą, uaktywnić współpracę pedagogów szkolnych ze wspomagającymi – to wynika ze specyfiki szkoły. Zespół Wychowawczy powiększa się nam, zwiększa się liczba klas integracyjnych.
 W szkole realizujemy program rządowy „Bezpieczna i przyjazna szkoła” zadaniem którego jest przeciwdziałanie agresji i przemocy. Wypracowaliśmy szereg procedur, wprowadziliśmy wiele rozwiązań systemowych, realizujemy liczne programy profilaktyczne, bierzemy czynny udział w kampanii Stop Cyberprzemocy. W naszej koncepcji na następne lata pracujemy obecnie nad pomysłami dalszych działań wychowawczych. Nie możemy odrzucić zupełnie prewencji i oddziaływań korygujących, ale chodzi nam w tym momencie o to, by rozwijać umiejętności komunikowania i kreatywnego radzenia sobie z trudnościami.
 Rozpoczęliśmy w ubiegłym roku szkolnym realizację projektu Centrum Psychoedukacji. Projekt jest dużym przedsięwzięciem i obejmuje nie tylko dzieci niepełnosprawne, ale także zdrowe. Zaangażowani w projekcie pedagodzy szkolni i wspomagający ogromnie swoją działalnością wzmacniają Program Wychowawczy szkoły.
 W Polityce edukacyjnej m. st. Warszawy jest hasło: wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. I w tym obszarze pojawia się zadanie inicjowania i wspierania programów rozwiązywania konfliktów, negocjacji rówieśniczych i przeciwdziałania agresji. Oprócz Centrum Psychoedukacji w naszej koncepcji pracy wychowawczej pojawia się następny pomysł – Młodzi Edukatorzy. Grupy uczniów uczące się od dorosłych specjalistów efektywnego komunikowania i skutecznego rozwiązywania problemów, którzy potem wykorzystują zdobyte umiejętności prowadząc warsztaty z rówieśnikami. Ci młodzi ludzie autentycznie chcą przeciwdziałać zachowaniom ryzykownych w swojej grupie rówieśniczej. W wielu przypadkach okazało się, że skuteczniej to oni właśnie docierają do młodych ludzi dla których w tym wieku nauczyciel nie jest autorytetem. Świetnie więc spełniają rolę pośrednika. W kształtowaniu postaw i zachowań pomaga Szkolny Ośrodek Kariery Zawodowej obecnie powstający. Jesteśmy już po konsultacjach zespołowych, mamy wypracowane systemowe procedury wdrażania.
 W naszych planach na przyszłość chcemy w obszar wzmocnienia funkcji wychowawczej włączyć bibliotekę. Właśnie rozpoczynamy wdrażanie programu profilaktyczno – wychowawczego o charakterze biblioterapeutycznym wzmacniającym poczucie własnej wartości oraz projekt wychowawczo – edukacyjny Wyzwól w sobie inwencję twórczą.
 Kolejnym obszarem , w którym wprowadzone rozwiązanie innowacyjne sprawdziło się jest rozwój samorządności uczniowskiej. W poprzedniej mojej Koncepcji pierwszym i podstawowym kierunkiem strategicznego rozwoju mojej szkoły była demokratyzacja życia szkolnego w szerokim znaczeniu: wychowania młodzieży, stylu zarządzania, współpracy z rodzicami. Rewelacyjnie wręcz powiódł się nasz plan. Mamy profesjonalnie funkcjonujący w szkole Parlament Uczniowski na bazie projektu edukacyjnego mojego autorstwa „Parlament Uczniowski przygotowaniem do życia w społeczeństwie obywatelskim”. Nasi uczniowie aktywnie działają na forum Dzielnicy w Młodzieżowej Radzie, a jedna z posłanek jest członkiem Młodzieżowej Rady m. st. Warszawy reprezentując tam nasz Targówek. Nasz Parlament Uczniowski to standardowo: rozrywka, wolontariat, konkursy, zawody. Ale nam w koncepcji rozwoju samorządności uczniowskiej chodziło o coś więcej. Parlament ma być formą edukacji społecznej rozumianej jako kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych. Demokratyczne wybory posłów klasowych zgodnie z ordynacją wyborczą, posiedzenia z mównicą, zapytania i interpelacje, debaty, protokoły posiedzeń, struktura wewnętrzna w formie władz Parlamentu, komisji stałych i doraźnych. W zarządzanej przeze mnie szkole pracuje „nauczyciel demokrata” , który ustala i dyskutuje z uczniami wszelkie podejmowane decyzje, a pełen emocji dyrektor wzmacnia jego postawę i razem tworzą forum uczniowskie do efektywnego i nowoczesnego działania.
 W obszarze współpracy z rodzicami wypracowaliśmy Szkolny System Współpracy z Rodzicami. Wszystkie zasady w nim zawarte dotyczące praw i obowiązków rodziców w szkole, procedur kontaktów z rodzicami, formularze kontraktów i w ramach zwiększenia bezpieczeństwa dzieci wypracowany Szkolny system zapobiegania absencji, były wypracowane wraz z rodzicami na bazie obowiązującego prawa. Są jasne i klarowne, pomagają w relacjach rodzic – nauczyciel. Niestety nadal borykamy się z problemem absencji rodziców na zebraniach i absencją uczniów na zajęciach edukacyjnych.
 Włączenie rodziców do wspólnych ze szkołą prac społecznych, prezentacje uczniowskie dla rodziców, usprawnienie przepływu informacji z wykorzystaniem strony internetowej, rozbudowa wewnątrzszkolnej ewaluacji pracy szkoły w obszarze „rodzice” – to proces. Udoskonalany, modyfikowany, można ująć go w kategorii sukcesu. Należy jednak dokonać głębszej diagnozy wspomnianej absencji uczniów i rodziców. Planujemy nawiązanie większej współpracy ze specjalistami z PPP, wejdziemy z większą ofertą zajęć warsztatowych dla rodziców.


III. Rozwój edukacji kulturalnej

 Jeden z priorytetów polityki edukacyjnej naszego miasta obejmujący działania wzmacniające proces wychowania i podnoszące efektywność nauczania chcę ująć w mojej koncepcji oddzielnie, ponieważ ujęłam wcześniej w mocnych stronach szkoły bogatą ofertę w zakresie „kształcenia dla sztuki”.
W naszym planie rozwoju szkoły edukacja kulturalna zajmuje wyjątkowe miejsce, a to dzięki temu, że mamy twórczych nauczycieli i animatorów kultury. Prężnie działa Centrum Plastyki, gdzie uczniowie malują, rysują, robią witraż, tworzą grafikę komputerową. Biorą udział w wystawach na terenie Warszawy, organizują pokazy na terenie szkoły, stworzyli Galerię szkolną.
 Nasza biblioteka realizuje całoroczny projekt edukacyjny „Wyzwól w sobie inwencję twórczą” rozwijający zainteresowania poetyckie, literackie i plastyczne. Finałowym efektem będzie publikacja wierszy i utworów literackich w formie książki z promocją jej w środowisku lokalnym. Nauczyciele historii kontynuować będą realizację projektów we współpracy z CEO opiekując się zabytkami, tworząc filmy z wywiadami z ludźmi, świadkami historii. Parlament Uczniowski przygotowuje się do opracowania własnego projektu w ramach którego powołana będzie w jego strukturze Szkolna Komisja Kultury. Będziemy kontynuować współpracę z warszawskimi muzeami, które udostępniają nam wystawy na terenie szkoły. Organizujemy je dla rodziców i uczniów podczas zebrań. Rozpoczęliśmy ferie artystyczno – kulturalne na Targówku i mamy nadzieję je kontynuować. Działające w szkole Koło Edukacji Regionalnej pracuje nad projektem „Ścieszki przeszłości” we współpracy z Domem Spotkań z Historią. W szkole działa chór, zespół muzyczny, zespół taneczny. Jestem przekonana, że elastycznie wejdziemy w zintegrowany warszawski program edukacji kulturalnej.
 Naszym zadaniem na przyszłość jest nawiązanie współpracy z uczelniami plastycznymi i muzycznymi. Obecnie nasi nauczyciele próbują nawiązać kontakty i pracujemy nad projektami, które moglibyśmy realizować z ich wspomaganiem.


IV. Nauczanie integracyjne

 W naszej szkole funkcjonuje 7 klas integracyjnych, uczęszcza do szkoły 38 uczniów z orzeczeniem. Pracuje 10 specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej. Mówiąc o integracji w naszej szkole należy mówić w kategorii sukcesu. Kompetentna opieka specjalistyczna, wypracowane metody współpracy na linii nauczyciel – pedagog wspomagający, budynek dostosowany dla ucznia niepełnosprawnego, profesjonalny gabinet ze sprzętem komputerowym i programami edukacyjnymi, grupa teatralna prowadzona przez pedagoga wspomagającego, wyjazdy integracyjne do ośrodka rehabilitacyjnego prowadzącego przez m. st. Warszawę, do Mielna.
 W zakresie doskonalenia zawodowego członków naszego Zespołu ds. Integracji współpracujemy z Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń, gdzie każdy nowy pedagog przechodzi Akademię pedagoga. Chcąc podnieść efektywność nauczania w ramach wyznaczonych zadań z Dzielnicowego Programu Podniesienia Efektywności Nauczania organizujemy dzielnicowe warsztaty, lekcje pokazowe i konferencje z pomocą specjalistów i doradców metodycznych na temat pracy z uczniem wymagającym dostosowania form i metod pracy.
 W naszych planach nastawionych na rozwój w dziedzinie integracji zapisujemy zadanie „rozszerzyć współpracę z instytucjami wspomagającymi ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego”. Na przestrzeni tych dziesięciu lat „z integracją” w naszej szkole nawiązaliśmy współpracę z wieloma instytucjami i osobami prywatnymi, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Włączaliśmy się w ogólnopolskie programy edukacyjne, organizowaliśmy razem warsztaty dla uczniów niepełnosprawnych. Obecnie pracujemy nad formami stałej współpracy.
Do zadań, które cały czas przed nami to: dalsze dostosowywanie bazy dla ucznia niepełnosprawnego, większa i bogatsza współpraca z instytucjami zewnętrznymi, wzbogacanie zasobów w pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nasza szansą nowe zmiany projektowane przez MEN dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami.
 Jednak wszyscy mamy poczucie, że to, co prawdziwie tworzy integrację w naszym gimnazjum to autentyczna współpraca ludzi tworzących Szkolny Zespół ds. Integracji. Przez kilka ostatnich lat borykaliśmy się z problemem kadrowym. Dzisiaj mamy profesjonalny, stabilny, bardzo życzliwy dla ucznia i rodzica zespół.
Wspomniane wcześniej Centrum Psychoedukacji, w którym zajęcia prowadzą pedagodzy wspomagający, to rozszerzająca się ciągle gama zajęć ze skutecznej komunikacji, usprawnienia pamięci, koordynacji wzrokowo – ruchowej, technik relaksacyjnych. Zajęcia w Centrum chcemy poszerzyć o ćwiczenia radzenia sobie ze stresem i rozwijania empatii oraz rozumienia emocji, nie tylko swoich własnych, ale także emocji innych.
 Centrum jest ogromną szansą dla naszych uczniów z orzeczeniem. Mamy liczne dowody na to, ze zajęcia pomagają im w życiu codziennym, ale, co najważniejsze, pomagają osiągnąć sukces na zajęciach edukacyjnych. Mamy ogromne zainteresowanie rodziców zajęciami. Zastanawiamy się, jak poszerzyć spektrum zajęć na rodzica. Mamy wśród kadry pedagogów ludzi pracujących z dorosłymi w różnych formach szkoleniowych.
 Jako zadowalający określiłabym poziom współpracy naszego Szkolnego Zespołu ds. Integracji z instytucjami zewnętrznymi. Weszliśmy w realizację programów edukacyjnych Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, nawiązaliśmy kontakt z Towarzystwem Oświatowym Integracja, zorganizowaliśmy zajęcia warsztatowe w porozumieniu z Polskim Związkiem Niewidomych.
 Naszym problemem była zawsze rekrutacja dzieci zdrowych do klas integracyjnych. Postawiliśmy na ogromną promocję środowiskową i w ubiegłym roku szkolnym przekroczyliśmy próg dwóch klas integracyjnych na poziomie. Utworzyliśmy trzy klasy pierwsze. Mamy zamiar powtórzyć ten sukces w tym roku. Współpracujemy w tej dziedzinie z Dzielnicowym Centrum ds. Integracji i wzięliśmy udział w Dzielnicowych Dniach Integracji.

V. Zarządzanie personelem

 Bardzo chciałabym, by nauczyciele identyfikowali się ze szkołą i angażowali się wokół jej celów i zadań. Jestem zagorzałą zwolenniczką wprowadzenia pracy zespołowej wokół stawianych zadań. Styl demokratyczny wzmacnia pracę zespołową, pozwala na swobodę delegowania uprawnień i obdarzanie kompetencjami, a przede wszystkim wyzwala nowe pomysły.
 Praca zespołowa wymaga od dyrektora wiary w wiedzę i umiejętności swoich nauczycieli. Jednocześnie motywuje nauczycieli do wysiłku, daje poczucie współodpowiedzialności, znacznie ogranicza czas, a przede wszystkim daje możliwości poszerzania swojej wiedzy na wielu płaszczyznach. Nasza kadra jest ambitna, ma duży potencjał twórczy, prowadzi działalności innowacyjną i eksperymentalną. Zadaniem moim będzie wykreowanie strategii pozytywnego nastawienia do tego rodzaju działań, zachęcanie do programów autorskich, wywołanie napięcia twórczego wśród nauczycieli z przełożeniem następnie na ucznia.
 Modernizując metody i formy pracy wśród naszej kadry pedagogicznej chciałabym nawiązać większą współpracę w ramach europejskiej współpracy nauczycieli. Mamy już bardzo bogate formy współpracy z nauczycielami z Niemiec. Wymiana młodzieży, pisanie listów internetowych, kontakty wakacyjne uczniów i nauczycieli. W efekcie Certyfikaty Instytutu Goethego, wysoki bardzo wynik z egzaminów próbnych z języka. Naszym zadaniem będzie również doprowadzenie do tego, by umiejętność stosowania technologii informacyjnej w nauczaniu posiadał każdy nauczyciel. Wszystkie sale lekcyjne zostają wyposażane w sprzęt multimedialny, studia wyższe niestety nie przygotowują młodych ludzi do pracy z nowoczesnym sprzętem. Jeszcze wczoraj telewizor i komputer, dzisiaj tablica interaktywna. Z tej drogi zejść nie można, w tej dziedzinie musi wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli być nastawione na ciągły rozwój.
 Każdy zarządzający zespołem chciałby, aby jego firma cieszyła się szacunkiem i dobrą opinią, każdy chyba chciałby, by jego pracownicy byli zadowoleni i lojalni. Tylko tacy myślę są w stanie zrobić więcej, niż jakikolwiek zabieg marketingowy. To bardzo trudne zadanie. Dzisiaj już wiem, że zarządzanie grupą 79 nauczycieli i 22 pracowników administracji i obsługi jest zadaniem wymagającym prężnego zorganizowania przepływu informacji, ale wyjątkowej wręcz sprawnej komunikacji interpersonalnej. Obieg dokumentów w szkole, precyzyjnie zaplanowany rok szkolny z przydziałem zadań, wspólne zebrania w nowoczesnej warsztatowo – dyskusyjnej formule – uporaliśmy się z tym zadaniem w poprzedniej kadencji. Teraz tylko dostosowujemy do zmieniającego się prawa i wymogów organu prowadzącego i nadzorującego szkołę

VI. Gospodarowanie środkami finansowymi, modernizacja bazy

 W tej dziedzinie to, czym możemy się pochwalić za okres ostatnich pięciu lat to ogrom zmian w porównaniu z tym, jaki był stan szkoły przed objęciem przeze mnie stanowiska Dyrektora. Wiele zmodernizowano, przeprowadzono kilka dużych remontów, dokonano zakupów i to bardzo podniosło jakość pracy szkoły. Jestem jednak świadoma, że to zasługa organu prowadzącego szkołę i naszych rodziców. Mój pozytywny i skromny udział w tych przedsięwzięciach polegał na takim gospodarowaniu przyznanym budżetem, by zachować dyscyplinę finansową. To się chyba udało. Z drugiej strony gospodarowanie tak środkami, by jeszcze starczyło na konserwację ( budynek pochodzi z lat 70 – tych ), modernizację i zakupy. Nie mały wkład w tej dziedzinie mają nasi rodzice. To oni kupili nam trzy tablice interaktywne i wiele innych pomocy dydaktycznych.
Moją zasługą jest znalezienie sponsorów, którzy wyposażyli nam trzy pracownie przedmiotowe w laptopy i projektory.  Bezwzględnym wyzwaniem dla nas na najbliższą przyszłość jest remont boiska szkolnego i zaplecza sali gimnastycznej. Z budżetu szkoły i tzw. środka własnego zmodernizowaliśmy sale gimnastyczną. Pomalowano, zainstalowano nowe drabinki gimnastyczne, kosze do gry, siatkę do gry zespołowej i siatki przedzielające salę dla ćwiczących jednocześnie trzech grup. Przed nami w czasie wakacji modernizacja małej sali gimnastycznej ( świetlica po SP ). Nadal czekamy na ocieplenie i malowanie elewacji.
 Posiadamy windę dla niepełnosprawnych ruchowo dzieci, ale tylko z jednej strony budynku. Nadal nie ma połączenia z salami położonymi po drugiej stronie. Czekamy na łazienkę dla uczniów niepełnosprawnych. Obecne nie spełniają do końca swojej roli.
Zmodernizowaliśmy pracownię chemiczną i fizyczną. Nowoczesny sprzęt multimedialny, bogate zaplecze służące do doświadczeń. Obecnie zbieramy środki i szukamy sponsorów do zakupu pracowni językowych.
 Unowocześniliśmy gabinety: dyrektora, wicedyrektorów, terapii pedagogicznej, unowocześniliśmy sekretariat. Jesteśmy dumni z zorganizowanego, z pomocą Dzielnicy, w podziemiach szkoły, Centrum Zajęć Pozalekcyjnych. Wyremontowany korytarz i sale, wyposażone w sprzęt multimedialny, dobrze wyposażone z pieniędzy zdobytych w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych zaplecze pracowni plastycznej, witrażu. Nowa pracownia internetowa z funduszy UE pozwala na zajęcia z grafiki komputerowej. Położenie Centrum w podziemiach pozwala na zajęcia z grafiki komputerowej. umożliwia na zajęcia z dziećmi grającymi na instrumentach.


WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Monitoring na terenie szkoły

Informujmy, że zgodnie z wymogami zawartymi w art. 108a ustawy – Prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 j.t.) na terenie szkoły i wokół placówki prowadzony jest monitoring.

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image