Prawa i obowiązki ucznia

UCZEŃ MA PRAWO:
1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,
3. opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
4. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
5. szacunku, poszanowania godności osobistej i nietykalności cielesnej,
6. rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
7. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
8. uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie gimnazjum,
9. wpływania na życie gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły,
10. odwołania się od oceny zachowania na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:
1. godnie reprezentować szkołę,
2. starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,
3. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników gimnazjum, innych uczniów oraz ich rodziców,
4. dbać o kulturę słowa w gimnazjum i poza nim,
5. dbać o dobre imię gimnazjum, uczniów, nauczycieli i rodziców oraz swoje własne poza szkołą,
6. szanować godność i nietykalność osobistą własną i innych,
7. dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych, ( za umyślne szkody materialne ,wyrządzone przez ucznia ,odpowiadają rodzice ),
8. przychodzić do szkoły ubrany schludnie i estetycznie,
9. w dni uroczyste założyć strój galowy - biała koszula z krawatem i kamizelką dla dziewcząt i chłopców oraz galowe spodnie u chłopców i ciemna spódnica u dziewcząt,
10. przestrzegania zakazu farbowania włosów i stosowania makijażu, dozwolone jest noszenie skromnej biżuterii przez dziewczęta,
11. zmiany obuwia (na obuwie tekstylne na białej podeszwie).
12. podporządkować się zaleceniom dyrektora, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom Parlamentu szkolnego;

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

UCZEŃ MA PRAWO:
1. zapoznania się z programami nauczania i kryteriami oceniania poszczególnych przedmiotów,
2. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
3. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
4. poznać uzasadnienie oceny ustalonej przez nauczyciela,
5. na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana,
6. uzyskania informacji o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Informacje te znajdują się w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania dostępnym w szkolnej bibliotece.
7. zapoznania się z oceną semestralną i roczną z przedmiotu oraz zachowania na jeden tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,
8. do egzaminu poprawkowego w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej,
9. od semestralnej i rocznej oceny zachowania prawo odwołania w ciągu trzech dni od klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. Odwołanie z odpowiednia motywacją na piśmie składa rodzic (prawny opiekun) do Dyrektora gimnazjum. Ostateczną decyzję podejmuje RP na posiedzeniu zatwierdzającym wyniki klasyfikacji,
10. po podaniu przez wychowawcę klasy oceny śródsemestralnej zachowania na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) lub ucznia zawarcia pomiędzy wychowawcą klasy a rodzicem (prawnym opiekunem) i uczniem kontraktu, w którym określone zostają warunki, jakie musi spełnić uczeń, aby uzyskać wyższą ocenę zachowania,
11. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
12. zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez podania przyczyn tyle razy w semestrze, ile ma godzin danego przedmiotu, ale nie więcej niż trzykrotnie. Nieprzygotowanie, które uczeń zgłasza na początku zajęć podczas sprawdzania listy obecności , zwalnia go z odpowiedzi i kartkówki, chyba, że uczeń decyduje się ją napisać. Prawo to nie dotyczy lekcji powtórzeniowych oraz lekcji, na których odbywają się zapowiedziane sprawdziany, prace klasowe lub kartkówki;
13. nie odpowiadać i pisać kartkówki , o ile jest posiadaczem "szczęśliwego numerka" ("szczęśliwy numerek" jest to liczba losowana codziennie rano przez parlament uczniowski oznaczająca liczbę porządkową , pod którą uczeń jest zapisany w dzienniku lekcyjnym);
14. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:
1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
2. punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia, aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych oraz uzupełniania braków wynikających z absencji,
3. uczyć się systematycznie;
4. wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela;
5. przestrzegać zakazu jedzenia, picia napojów, żucia gumy podczas zajęć,
6. w salach lekcyjnych, które są pracowniami przedmiotowymi przestrzegać zasady zachowania, które określają odrębne regulaminy,
7. pozostawić po sobie porządek, odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni,
8. po ostatniej lekcji w danej sali ustawić krzesła na stolikach, zamknąć okna i pozostawić czystą tablicę,
9. po ostatniej lekcji zejść do szatni z nauczycielem,
10. systematycznie nosić dzienniczek do szkoły.
11. dostarczania przeciwwskazań lekarskich dotyczących zwolnienia z niektórych zajęć;
12. nie używać telefonów komórkowych i dyktafonów (przez „zakaz używania” rozumie się nieprzechowywanie aparatów telefonicznych na ławkach szkolnych podczas zajęć edukacyjnych; ponadto telefony powinny być podczas zajęć wyłączone bądź mieć wyciszone dźwięk i wibracje).

PRACE PISEMNE

UCZEŃ MA PRAWO:
1. poznania terminu sprawdzianu lub pracy klasowej z tygodniowym wyprzedzeniem oraz terminu powtórzena przed pisaniem pracy;
2. znajomości zakresu pracy pisemnej;
3. pisać tylko jeden sprawdzian lub pracę klasową, w ciągu dniaw ciągu tygodnia nie może być ich więcej niż trzy;
4. w przypadku zapisanej pracy w dzienniku i nie odbytej z powodu usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela lub klasy praca automatycznie zostaje przesunięta na pierwszą lekcję po nieobecności, bez względu na ilość prac w danym tygodniu, czy dniu;
5. kartkówki mogą być niezapowiedziane i obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji
6. otrzymać informację o ocenie pisemnej pracy kontrolnej w ciągu 14 dni, pisemne prace stylistyczne z języka polskiego w ciągu 21 dni (odliczając dni wolne od zajęć edukacyjnych oraz zwolnienie lekarskie nauczyciela),

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:
1. przygotować się do sprawdzianu poprzez powtórzenie materiału;
2. dostarczyć materiały wymagane na sprawdzianie (pracy klasowej) przez nauczyciela, np. papier ksero lub podaniowy, zeszyt prac klasowych, słownik, itp.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

UCZEŃ MA PRAWO:
1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2. opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo;
3. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej
4. korzystania z pomocy doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
5. korzystania z opieki pielęgniarskiej;
6. uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania;
7. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii;

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:
1. przebywania na terenie obiektów szkoły w czasie trwania jego zajęć lekcyjnych;
2. przebywania podczas przerw na korytarzu tego piętra, na którym odbywać się będą następne zajęcia;
3. wystrzegania się nałogów (nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających);
4. nie przynoszenia przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu;
5. zachowywać się podczas przerw spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych;
6. przestrzegać regulaminów pracowni przedmiotowych;

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I KARY

Uczeń gimnazjum może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:
   1. za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać pochwałę na forum klasy i szkoły,
   2. za wzorową i przykładną postawę ucznia klasy trzeciej rodzic lub prawny opiekun może otrzymać list pochwalny,
   3. za szczególne osiągnięcia w nauce uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem ( zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania),
   4. uczeń, który otrzymał świadectwo z wyróżnieniem, może otrzymać nagrodę książkową,
   5. Udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych ( od szczebla dzielnicy wzwyż ) odnotowuje się na świadectwach szkolnych.

Za lekceważenie nauki i łamanie Regulaminu Szkoły uczeń może otrzymać następujące kary:
   1. upomnienie ustne lub pisemne w dzienniczku,
   2. naganę na forum klasy i szkoły,
   3. pisemne powiadomienie rodziców,
   4. dyscyplinarne przeniesienie do klasy równoległej,
   5. za rażące naruszenie Regulaminu Szkoły decyzją Rady Pedagogicznej uczeń może otrzymać zakaz uczestniczenia w imprezach ogólnoszkolnych i wycieczkach.

  O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca klasy powiadamia rodziców lub opiekunów ucznia. Rodzic lub opiekun ucznia ma prawo odwołania się od kary, składając pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem do Dyrektora gimnazjum. W ciągu 14 dni Dyrektor zapoznaje z wnioskiem Radę Pedagogiczną. Decyzja Rady Pedagogicznej jest ostateczna.

Dokument został opracowany w oparciu o Statut Szkoły, Regulamin Szkoły i Wewnętrzny System Oceniania.WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image