Statut

STATUT GIMNAZJUM NR 143 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Warszawie przy ul. Bartniczej 8

 1. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia laboratoryjne oraz zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 2. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 3. W czasie zawodów sportowych uczniowie pozostają pod opieką osób do tego upoważnionych.
 4. Nauczyciele zobowiązani są do ciągłego przebywania z uczniami podczas prowadzenia określonych planem zajęć edukacyjnych.
 5. Pracownicy niepedagogiczni szkoły zobowiązani są do:
  1. znajomości przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
  2. wykonywania swych obowiązków zgodnie z tymi przepisami i zasadami
  3. stosowania się do poleceń przełożonych wydawanych w tym zakresie
  4. używania przydzielonych środków i materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem
  5. utrzymywanie obiektów, sprzętów szkoły oraz jej otoczenia w ładzie, czystości oraz sprawności technicznej
  6. natychmiastowego zgłaszania zdarzeń mających bezpośredni negatywny wpływ na bezpieczeństwo uczniów przebywających na terenie szkoły.
 1. Nauczyciel jest obowiązany do poszanowania godności ucznia oraz przestrzegania jego nietykalności
 2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
  1. realizowanie obowiązującej podstawy programowej dla gimnazjum, wybranego programu nauczania oraz Programu wychowawczego i Profilaktycznego szkoły,
  2. monitorowanie ilościowe i jakościowe realizacji podstawy programowej na prowadzonych przez niego zajęciach edukacyjnych, w całym cyklu kształcenia,
  3. opracowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  4. opracowanie procedury dotyczącej warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu,
  5. dostosowanie programu nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów oraz opracowywanie własnych programów nauczania,
  6. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, przygotowywanie uczniów do konkursów i olimpiad,
  7. udział w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  8. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  9. systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów podczas zajęć edukacyjnych,
  10. eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, wspieranie uczniów mających trudności w nauce,
  11. organizacja procesu nauczania z uwzględnieniem analizy badań zewnętrznych,
  12. systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
  13. czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał,
  14. współpraca z rodzicami.
 3. Do zadań pedagoga specjalnego zwanego wspomagającym należy:
  1. rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych;
  2. współorganizowanie zajęć edukacyjnych i pracy wychowawczej w formach integracyjnych, w szczególności:
   1. wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wybieranie lub opracowywanie programów nauczania,
   2. dostosowywanie realizacji programów nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
   3. w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, opracowywanie dla każdego ucznia i realizowanie indywidualnych programów edukacyjnych, określających zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych prowadzonych z uczniem,
   4. uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli;
  3. prowadzenie zajęć rewalidacyjnych;
  4. udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi;
  5. prowadzenie lub organizowanie różnego rodzaju formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla ucznia i jego rodziny, bycie członkiem szkolnego zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej i branie udziału w spotkaniach tego zespołu:
  6. bycie członkiem szkolnego zespołu ds. integracji i branie udziału w spotkaniach tego zespołu:
  7. udział w pracach szkolnej Komisji Rekrutacyjnej,
  8. wykonywanie innych zadań przydzielonych przez Dyrektora szkoły.
 4. Do zadań nauczyciela pracującego w klasach integracyjnych należy:
  1. zapoznanie się z pełną dokumentacją ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  2. współpraca z pedagogiem wspomagającym przy tworzeniu indywidualnego programu edukacyjnego dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  3. ustalanie wiodących metod i form pracy na zajęciach edukacyjnych w klasie integracyjnej,
  4. ustalanie, wspólnie z pedagogiem wspomagającym, kryteriów oceniania uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 32

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotu tworzą zespoły przedmiotowe. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa Rada Pedagogiczna na zebraniu przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora gimnazjum, na wniosek zespołu.
 3. Zadaniami zespołu przedmiotowego jest:
  1. wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,
  2. opracowanie wzoru pisemnego sprawdzianu dla uczniów ubiegających się o podwyższenie oceny rocznej wyższej niż przewidywana, z danego przedmiotu, dla uczniów na poszczególnych poziomach klas,
  3. organizacja pomiaru dydaktycznego, analiza jego wyników, formułowanie wniosków oraz monitorowanie wdrożenia wniosków do pracy,
  4. udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli,
  5. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
  6. organizacja szkolnych konkursów.
 4. Zadaniem przewodniczącego zespołu jest natychmiastowe zgłaszanie Dyrektorowi szkoły zagrożenia braku minimalnej liczby godzin na realizację podstawy programowej określonych zajęć edukacyjnych.

§ 33

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna, udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności z:
  1. niepełnosprawności;
  2. niedostosowania społecznego;
  3. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
  4. szczególnych uzdolnień;
  5. specyficznych trudności w uczeniu się;
  6. zaburzeń komunikacji językowej;
  7. choroby przewlekłej;
  8. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
  9. niepowodzeń edukacyjnych;
  10. zaniedbań środowiskowych;
  11. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.
 2. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole udzielają nauczyciele oraz specjaliści, a w szczególności psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, doradcy zawodowi.
 3. Pomoc psychologiczna – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
  1. rodzicami uczniów;
  2. poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;
  3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
  4. innymi szkołami, placówkami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży
 4. Nauczyciele oraz specjaliści, prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 5. Koordynatorem prac zespołu jest wychowawca danego oddziału.
  Zadaniami zespołu są:
  1. dobór, monitorowanie, diagnozowanie i modyfikowanie w miarę potrzeb zestawów programów nauczania dla danego oddziału,
  2. integrowanie treści międzyprzedmiotowych,
  3. planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów:
   1. posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
   2. posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;
   3. posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
   4. szczególnie uzdolnionych;
  4. ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz Programu Wychowawczego szkoły,
  5. analizowanie postępów i osiągnięć uczniów z danego oddziału,
  6. analizowanie wyników badania osiągnięć uczniów.
 6. Do szczegółowych zadań zespołu, związanych z planowaniem i koordynowaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej należy:
  1. ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
  2. określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
  3. zaplanowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego;
  4. opracowanie planu działań wspierających na podstawie orzeczenia lub opinii;
  5. założenie karty indywidualnych potrzeb ucznia;
  6. dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wraz z określeniem wniosków i zaleceń dotyczących dalszej pracy z uczniem.
 7. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb i zwołuje je osoba koordynująca pracę zespołu.

§ 34

 1. W gimnazjum działa zespół wychowawczy.
 2. W skład zespołu wchodzą szkolni pedagodzy oraz wychowawcy klas.
 3. Przewodniczącego zespołu powołuje Dyrektor gimnazjum na zebraniu Rady Pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 4. Zadaniami Zespołu Wychowawczego są:
  1. koordynacja działań związanych z realizacją Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego, w tym działań antydyskryminacyjnych,
  2. organizowanie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  3. udzielanie wsparcia dla rodziców, podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  4. diagnozowanie szkolnego środowiska wychowawczego i organizowanie działań wychowawczo – opiekuńczych uczniom pozostającym w trudnej sytuacji rodzinnej,
  5. wspieranie pozytywnych działań i inicjatyw grup uczniowskich,
  6. współpraca z Zespołem ds. Integracji,
  7. współpraca z Parlamentem Uczniowskim.

§ 35

 1. W gimnazjum działa szkolny zespół ds. integracji.
 2. W skład zespołu wchodzą pedagodzy wspomagający zatrudnieni w danym roku w gimnazjum.
 3. Przewodniczącego powołuje Dyrektor gimnazjum na zebraniu Rady Pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 4. Zadaniami Zespołu ds. Integracji są:
  1. diagnozowanie i ocenianie możliwości uczniów niepełnosprawnych,
  2. prowadzenie zajęć integracyjnych oraz podjęcie działań zmierzających do integracji i bezpiecznego funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w społeczności szkolnej,
  3. wspomaganie w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczycieli, pracujących w klasach integracyjnych.

§ 36

 1. W gimnazjum działa szkolny zespół ds. analizy wyników egzaminu zewnętrznego.
 2. Skład zespołu corocznie powoływany jest przez Dyrektora gimnazjum na zebraniu Rady Pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 3. Zadaniami zespołu jest:
  1. analiza informacji przekazanych szkole przez OKE,
  2. analiza zakresu treści egzaminu, w tym arkusza egzaminacyjnego, kartoteki testu z wykazem czynności badanych, zestawienia indywidualnych wyników uczniów,
  3. analiza wyników testu na poziomie szkoły, w tym rozkład wyników w szkole na tle dzielnicy, województwa, kraju; miary zróżnicowania; skala staninowa; edukacyjna wartość dodana,
  4. analiza wyników w standardach na poziomie klas,
  5. analiza wyników zadań na poziomach klas,
  6. kontekstowa interpretacja uzyskanych wyników,
  7. sformułowanie wniosków do pracy.

§ 37

 1. W gimnazjum działa szkolny zespół ds. ewaluacji wewnętrznej.
 2. Skład zespołu corocznie powoływany jest przez Dyrektora gimnazjum na zebraniu Rady Pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 3. Zadaniami zespołu jest:
  1. wybór obszarów ewaluacji oraz metod i narzędzi badawczych,
  2. przygotowanie projektu ewaluacji wewnętrznej,
  3. zapoznanie członków rady pedagogicznej z projektem ewaluacji wewnętrznej,
  4. prowadzenie badań i opisywanie ich wyników,
  5. sformułowanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej,
  6. przygotowanie raportu z ewaluacji wewnętrznej,
  7. zapoznanie członków rady pedagogicznej z wnioskami,
  8. monitorowanie wdrożenia wniosków w postaci zadań w następnym roku szkolnym.

§ 38

 1. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:
  1. otaczanie indywidualną opieką wychowawcza każdego ze swoich uczniów,
  2. koordynowanie pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej i organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  3. utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów,
  4. integracja zespołu klasowego,
  5. organizacja wyjazdów wspomagających realizację programów nauczania, zgodnie z zasadami organizacji wycieczek,
  6. udział w pracach zespołu wychowawczego,
  7. kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków,
  8. systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów,
  9. systematyczne monitorowanie osiągnięć dydaktycznych uczniów,
  10. poinformowanie rodziców/ prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych uczniów – na miesiąc przed wystawieniem ocen śródrocznych i rocznych,
  11. organizacja życia kulturalnego klasy oraz tworzenie tradycji i obrzędowości klasy i szkoły,
  12. dokonywanie oceny wyników nauczania i sporządzanie wniosków z podejmowanych działań wychowawczych,
  13. opracowanie i podpisanie kontraktu z uczniem, który w klasyfikacji śródrocznej uzyskał ocenę klasyfikacyjną naganną zachowania,
  14. systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności dydaktyczno – wychowawczej tj. prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkusza ocen ucznia, wypisywanie świadectw promocyjnych, sporządzanie opinii, opracowywanie dokumentacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, prowadzenie zeszytu wychowawcy klasowego, sporządzanie zestawień statystycznych,
  15. 1 poinformowanie uczniów i ich rodziców/ prawnych opiekunów o warunkach realizacji projektu edukacyjnego, na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny
  16. własne doskonalenie w zakresie umiejętności wychowawczych,
  17. rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców,
  18. współpraca z Przedstawicielem rady klasowej rodziców i z posłem klasowym.
 2. Wychowawca klasy jest administratorem zespołu klasowego oraz animatorem życia zbiorowego uczniów i mediatorem w trudnych wychowawczo sytuacjach.
 3. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub instytucji oświatowych lub naukowych.

§ 39

 1. Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy:
  1. diagnozowanie środowiska ucznia,
  2. rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
  3. przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego uczniów,
  4. wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
  5. organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  6. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  7. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki,
  8. dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej gimnazjum,
  9. współpraca w realizacji swoich zadań z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą,
  10. prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z uczniami mającymi zaburzenia zachowania, problemy z nadpobudliwością i zachowaniem oraz inne zaburzenia emocjonalne,
  11. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  12. udział w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  13. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,
  14. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów.
  15. systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności.

§ 40

 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
  1. gromadzenie zbiorów biblioteki, dokonywanie ich ewidencji oraz opracowania bibliotecznego,
  2. gromadzenie czasopism popularnonaukowych, pedagogicznych, środków audiowizualnych (slajdów, taśm wideo, płyt, taśm magnetofonowych),
  3. udostępnianie zbiorów biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz wypożyczeń do pracowni przedmiotowych,
  4. rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych uczniów związanych z nauką i indywidualnymi zainteresowaniami,
  5. udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informacji o nowych nabytkach lub książkach szczególnie wartościowych,
  6. udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej,
  7. przeprowadzanie analiz stanu czytelnictwa,
  8. opracowanie rocznego planu pracy biblioteki uwzględniając wnioski nauczycieli, wychowawców i zespołów samokształceniowych,
  9. systematyczne zabezpieczanie zbiorów przed zbyt szybkim zużyciem,
  10. dokonywanie selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych prowadząc odpowiednią dokumentację,
  11. współuczestniczenie w realizacji zajęć dydaktycznych szkoły.

  § 41

  Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania gimnazjum, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor gimnazjum.


  ROZDZIAŁ VII

  Rodzice (prawni opiekunowie)

  § 42

  1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami gimnazjum. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:
   1. znajomości zagadnień i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie,
   2. znajomości Statutu szkoły,
   3. kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami w celu uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
   4. porad pedagoga i psychologa szkolnego,
   5. dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,
   6. występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie gimnazjum.
  2. Formy współdziałania gimnazjum z rodzicami:
   1. comiesięczne zebrania ogólne z rodzicami,
   2. cotygodniowe konsultacje nauczycieli przeznaczone na rozmowy indywidualne,
   3. pedagogizacja rodziców,
   4. prezentowanie i udostępnianie księgozbioru biblioteki szkolnej,
   5. udział w wycieczkach i imprezach ogólnoszkolnych w uzgodnieniu z wychowawcą klasowym.
  3. Do podstawowych obowiązków rodziców należą:
   1. zgłoszenie dziecka do szkoły,
   2. zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
   3. wspieranie procesu nauczania i wychowania,
   4. systematyczny kontakt z wychowawcą klasy, udział w zebraniach ogólnych,
   5. zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć,
   6. udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej gimnazjum,
   7. ponoszenie odpowiedzialności finansowej za umyślne szkody spowodowane przez dziecko,
   8. informowanie dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego poza granicami kraju (w terminie do 30 września).

  ROZDZIAŁ VIII

  Wewnątrzszkolny system oceniania

  § 43

  1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
  2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
  3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
   1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,
   2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
   3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
   4. dostarczenie rodzicom (prawny opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
   5. umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy.
  4. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów z religii rzymsko - katolickiej reguluje dokument Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, stanowiący Załącznik do szkolnej Procedury uczestniczenia uczniów w zajęciach religii/ etyki.

  § 44

  1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
   1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
   2. bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych,
   3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
   4. ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych na podstawie średniej ważonej,
   5. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania,
   6. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
  2. W gimnazjum obowiązują kontrakty, jako forma poprawy oceny klasyfikacyjnej śródrocznej nagannej zachowania.

  § 45

  1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:
   1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania,
   2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
   3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, w tym także wyższej, niż ocena niedostateczna, co potwierdzają wpisem tematu do dziennika lekcyjnego.
  2. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców ( prawnych opiekunów ) o:
   1. kryteriach oceniania zachowania,
   2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
   3. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
   4. skutkach ustalenia w klasyfikacji śródrocznej oceny klasyfikacyjnej nagannej zachowania
   5. zasadach wystawiania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem średniej ważonej, co potwierdzają wpisem tematu do dziennika lekcyjnego.

  § 46

  1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
  2. Na prośbę rodziców ucznia (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, w obecności rodzica obliczając średnią ważoną.
  3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

  § 47

  1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia w normie intelektualnej, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, rozumiane jako trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki jego funkcjonowania poznawczo – percepcyjnego i nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi.
  2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
  3. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
   1. 1) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;
   2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
   3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 2;
   4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 2.
  4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
  5. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania
   z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) opinia może być wydana także uczniowi gimnazjum.
  6. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów).
  7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki, plastyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
  8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
  9. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  10. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
  11. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
  12. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 6, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
  13. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania:
   1. może być zwolniony z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na ogólnych zasadach,
   2. pozostałe przedmioty ujęte w szkolnym planie nauczania dla danej klasy realizuje na bieżąco i musi być z nich oceniony,
   3. otrzymuje ocenę zachowania.
  14. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na udokumentowany wniosek rodziców/ prawnych opiekunów. Podstawą zwolnienia może być orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o nauczaniu indywidualnym, wydane przez poradnię pedagogiczno – psychologiczną.

  § 48

  1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
  2. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania.
  3. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.
  4. Roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotów są wystawiane na podstawie średniej ważonej wszystkich ocen cząstkowych.
  5. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym, nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej ocenie zachowania:
   1. Termin podania informacji określany jest każdego roku szkolnego przez Dyrektora szkoły w dokumencie Organizacja roku szkolnego.
   2. Sposób podania informacji polega na przekazaniu rodzicom (prawnym opiekunom) przez wychowawcę klasy kartek z ocenami na zebraniu, co wychowawca wpisuje do scenariusza zebrania, a rodzice potwierdzają swoim podpisem.
  6. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia, po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspomagającego kształcenie integracyjne.
  7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. Oceny te nie mają wpływu na promocję, ani ukończenie szkoły przez ucznia.
  8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
  9. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić do Dyrektora szkoły zastrzeżenia (w formie pisemnej) dotyczące rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny zachowania w sytuacji, gdy ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa – w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  10. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, Dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia - w formie pisemnej i ustnej oraz ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, nie może on jednak odbyć się później, niż w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor szkoły, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne. Ocena ustalona przez komisję nie może być niższa od ustalonej wcześniej i jest ostateczna.
  11. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów (w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji). W skład komisji ustalającej ocenę wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor szkoły, wychowawca klasy, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie - wskazany przez Dyrektora szkoły, pedagog, psycholog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców. Ustalenie przez komisję ostatecznej oceny klasyfikacyjnej zachowania odbywa się w terminie trzech dni od zgłoszenia zastrzeżenia.
  12. Uczeń, który w klasyfikacji śródrocznej uzyskał ocenę klasyfikacyjną naganną zachowania podpisuje z wychowawca kontrakt dotyczący poprawy oceny nagannej, w terminie do klasyfikacji rocznej.

  § 49

  1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych.
  2. Na podstawie średniej ważonej nie ustala są ocen z zajęć edukacyjnych tj. wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne, etyka.
  3. 3. Oceny bieżące ustala się według następującej skali: 6, 5+, 5, , 4+,4, 3+, 3, 2, 2+, 1+,1.
  4. Oceny klasyfikacji śródrocznej i rocznej ustala się według następującej skali:
   1. stopień celujący – 6
   2. stopień bardzo dobry – 5
   3. stopień dobry – 4
   4. stopień dostateczny – 3
   5. stopień dopuszczający – 2
   6. stopień niedostateczny – 1
  5. Oceny klasyfikacji śródrocznej wpisujemy w dzienniku cyfrą arabską:
   1. ocena celująca - 6
   2. ocena bardzo dobra – 5
   3. ocena dobra – 4
   4. ocena dostateczna – 3
   5. ocena dopuszczająca – 2
   6. ocena niedostateczna – 1.
   7. Oceny klasyfikacji rocznej wpisujemy w dzienniku słownie w pełnym brzmieniu.
  6. Przyjmuje się następujące kryteria ocen z przedmiotów:
   1. celująca ( 6 ) – zakres wiadomości ucznia jest szerszy niż wymagania programowe; uczeń samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych; stosuje poprawny język i styl; swobodnie i twórczo pracuje na zajęciach;
   2. bardzo dobra ( 5 ) – uczeń wyczerpująco opanował cały materiał programowy; potrafi powiązać wiadomości ze sobą w logiczny układ; umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela; poprawny język i styl wypowiedzi; poprawne posługiwanie się terminologią naukową;
   3. dobra ( 4 ) – uczeń opanował materiał programowy; wiadomości powiązane związkami logicznymi; poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk inspirowane przez nauczyciela; poprawność językowa, usterki stylistyczne; rozwiązywanie typowych zadań przewidzianych programem;
   4. dostateczna ( 3 ) – zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu; dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie zjawisk z pomocą nauczyciela; niewielkie i nieliczne błędy; nieporadny styl;
   5. dopuszczająca ( 2 ) – częściowe opanowanie podstawowego materiału programowego; wiadomości luźno zestawione; ograniczone rozumienie podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk; ograniczona umiejętność stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela; liczne błędy; trudności w wysławianiu;
   6. niedostateczna ( 1 ) – rażący brak wiadomości programowych; zupełny brak rozumienia uogólnień oraz kompletna nieumiejętność wyjaśniania zjawisk; zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy; bardzo liczne i poważne błędy; rażąco nieporadny styl; duże trudności w mówieniu językiem potocznym.
  7. Oceny bieżące wystawiane są uczniowi za wiedzę i umiejętności w ramach różnych rodzajów form aktywności:
   1. kartkówka z jednego tematu; kartkówka z dwóch tematów; kartkówka z trzech tematów;
   2. praca na lekcji (indywidualna, w grupach);
   3. aktywny udział w zajęciach;
   4. zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń;
   5. osiągnięcie w konkursie (etap szkolny);
   6. praca domowa, w tym długoterminowa;
   7. praca domowa;
   8. wykonanie pomocy dydaktycznych ;
   9. prezentacja multimedialna, referat;
   10. recytacja/słuchanie w języku obcym;
   11. czytanie;
   12. sprawdzian;
   13. osiągnięcie w konkursie (etap rejonowy);
   14. rozwiązanie zadania problemowego;
   15. realizacja i prezentacja projektu;
   16. odpowiedź ustna;
   17. dyktando;
   18. kartkówka ze znajomości lektury;
   19. wypracowanie pisane w domu;
   20. samodzielna praca z mapą konturową;
   21. praca klasowa z działu;
   22. praca klasowa;
   23. test z całego działu;
   24. test kompetencji, test semestralny;
   25. osiągnięcie w konkursie (etap wojewódzki);
   26. wypracowanie pisane podczas zajęć.
   27. sprawdzian śródroczny i roczny, mający na celu zbadanie wyników nauczania za dany okres;
   28. test o charakterze egzaminu gimnazjalnego;
   29. egzamin próbny zewnętrzny.
  8. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne są zobowiązani:
   1. zapowiedzieć i zapisać w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem termin pracy klasowej oraz przeprowadzić powtórzenie przed pisaniem pracy (w ciągu jednego dnia uczeń może pisać tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia nie może być ich więcej niż trzy, kartkówka może być na każdej lekcji); w przypadku zapisanej pracy w dzienniku i nie odbytej z powodu usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela lub klasy, praca automatycznie zostaje przesunięta na pierwszą lekcję po nieobecności, bez względu na ilość prac w danym tygodniu, czy dniu,
   2. ocenić pisemne prace kontrolne w ciągu 14 dni, pisemne prace stylistyczne z języka polskiego w ciągu 21 dni (odliczając dni wolne od zajęć edukacyjnych oraz zwolnienie lekarskie nauczyciela),
   3. przechowywać do końca roku szkolnego sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia,
   4. ukierunkować ucznia, jak należy prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz wykonać zadania domowe,
   5. oceniać różne formy aktywności ucznia,
   6. określić i przedstawić uczniom na początku roku szkolnego wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
   7. opracować i przedstawić uczniom procedurę dotyczącą warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.
  9. Przyjmuje się następujące kryteria oceniania udziału uczniów w projekcie edukacyjnym:
   1. Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który:
    • czynnie uczestniczył w formułowaniu celów projektu,
    • aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach realizacji projektu,
    • wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością podczas wykonywania przydzielonych zadań, ale też na innych etapach realizacji projektu gimnazjalnego,
    • wspomagał członków grupy projektowej w realizacji poszczególnych zadań,
    • wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.
   2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
    • uczestniczył w formułowaniu celów projektu,
    • umiejętnie współpracował z członkami grupy projektowej,
    • wykazał się samodzielnością i pomysłowością podczas wykonywania przydzielonych zadań,
    • wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.
   3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który :
    • współpracował z członkami grupy projektowej,
    • prawidłowo wykonał przydzielone zadanie,
    • dokonał samooceny i prawidłowo sporządził sprawozdanie z realizacji projektu.
   4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
    • wykonał przydzielone zadanie przy pomocy opiekuna oraz pozostałych członków grupy projektowej,
    • nie podejmował współpracy z członkami grupy projektowej,
    • jego postawa przyczyniała się do opóźnień w realizacji innych zadań.
   5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
    • często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego
    • odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego.
   6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
    • pomimo rozmów z opiekunem projektu reprezentował lekceważącą postawę, zarówno stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna,
    • nie przystąpił do realizacji projektu.

§ 50

 1. Ocena zachowania określa w szczególności:
  1. stosunek do nauki,
  2. frekwencję na zajęciach,
  3. kulturę osobistą,
  4. postawę moralną i społeczną,
  5. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
 2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
 3. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
 5. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając uwagi nauczycieli, pedagogów i personelu szkoły.
 6. Liczba godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień ma znaczący wpływ na ocenę zachowania, ale nie jest jej głównym wyznacznikiem.
 7. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 8. W klasie trzeciej wychowawca klasy zobowiązany jest do obniżenia oceny zachowania uczniowi, który zgodnie ze szkolną Procedurą nie przystąpił do realizacji projektu edukacyjnego.
 9. Przyjmuje się następujące kryteria ocen zachowania:

Wzorowe

 1. stosunek do nauki:
    - zawsze dotrzymuje ustalonych terminów, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań,
    - zawsze jest przygotowany do zajęć, ma odrobione prace domowe,
    - dba o swój rozwój, rozwija swoje możliwości, talenty i zainteresowania,
    - godnie reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, projektach i akcjach,
    - wnosi twórczy wkład w rozwój szkoły, jest inicjatorem działań na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
    - wyróżnia się estetycznym wyglądem (przestrzega zasad higieny osobistej, nosi estetyczny, stosowny ubiór; podczas uroczystości szkolnych i reprezentowania szkoły na zewnątrz nosi strój galowy),
 2. frekwencja:
    - nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i nieusprawiedliwionych spóźnień,
 3. kultura osobista:
    - jest taktowny, zachowuje kulturę słowa i gestów; jego postawa jest nacechowana życzliwością do otoczenia,
    - rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych,
 4. postawa moralna i społeczna:
    - jest uczciwy, reaguje na dostrzeżone przejawy zła,
    - szanuje godność osobistą własną i innych oraz mienie szkolne, a także własność prywatną,
 5. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
    - sam przestrzega zasad bezpieczeństwa, nie stwarza sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych, prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia.

Bardzo dobre

 1. stosunek do nauki:
    - wypełnia wszystkie obowiązki wynikające ze statutu i regulaminu szkoły,
    - chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
    - bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań i bez zarzutu wypełnia swoje obowiązki,
    - troszczy się o mienie szkolne, klasy i kolegów, dba o porządek otoczenia,
    - jest zawsze przygotowany do zajęć, szybko i systematycznie nadrabia wszelkie zaległości,
 2. frekwencja:
    - systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień
 3. kultura osobista:
    - dba o kulturę słowa w szkole i poza nią,
    - prezentuje wysoki poziom kultury osobistej w relacjach z nauczycielami, pracownikami szkoły i kolegami,
    - dba o swój wygląd (przestrzega zasad higieny osobistej, nosi estetyczny, stosowny ubiór; podczas uroczystości szkolnych i reprezentowania szkoły na zewnątrz nosi strój galowy),
 4. postawa moralna i społeczna:
    -jest koleżeński i życzliwy wobec kolegów, chętnie pomaga innym,
  -rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych i chętnie im pomaga,
 5. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
    - dba o zdrowie swoje i kolegów, nie ulega nałogom,
    - bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,

Dobre

 1. stosunek do nauki:
    - przestrzega statutu i regulaminu szkoły,
    - bierze udział w życiu klasy, szkoły i środowiska,
    - dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków,
    - systematycznie uczęszcza na zajęcia, jest na nie przygotowany, nadrabia zaległości w nauce,
 2. frekwencja:
    - ma nie więcej niż 10 spóźnień i nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych
 3. kultura osobista:
    - dba o kulturę słowa w relacjach z nauczycielami, pracownikami szkoły i rówieśnikami,
    - jest kulturalny, swoim zachowaniem stara się nie utrudniać pracy kolegom, pracownikom szkoły i nauczycielom,
 4. postawa moralna i społeczna:
    - jest koleżeński i życzliwy dla innych w szkole i poza nią,
    - dba o swój wygląd (przestrzega zasad higieny osobistej, nosi estetyczny, stosowny ubiór; podczas uroczystości szkolnych i reprezentowania szkoły na zewnątrz nosi strój galowy),
    - jest koleżeński, chętnie pomaga kolegom, troszczy się o kolegów niepełnosprawnych,
    - szanuje mienie szkoły, społeczne i kolegów,
 5. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
    - dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom,
    - przestrzega zasad bezpieczeństwa,

Poprawne

 1. stosunek do nauki:
    - na ogół spełnia obowiązki wynikające ze statutu i regulaminu szkoły, zdarzają mu się nieliczne uchybienia,   - uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
    - nie otrzymuje licznych, powtarzających się uwag dotyczących niewłaściwego zachowania podczas zajęć i przerw śródlekcyjnych,
    - wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem, pozytywnie reaguje na zwróconą uwagę,
    - poprawnie zachowuje się w stosunku do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły,
    - na ogół wywiązuje się z obowiązków i powierzonych funkcji,
    - nie zawsze dotrzymuje ustalonych terminów, niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu prace,
    - poprawia swoje zachowanie,
 2. frekwencja:   - ma od 10 do 15 spóźnień i od10 do 15 godzin nieusprawiedliwionych
 3. kultura osobista:
    - nie używa wulgaryzmów,
    - jest kulturalny, swoim zachowaniem stara się nie utrudniać pracy kolegom, pracownikom szkoły i nauczycielom,
 4. postawa moralna i społeczna:
    - szanuje mienie szkoły i kolegów,
    - dba o swój wygląd (przestrzega zasad higieny osobistej, nosi estetyczny, stosowny ubiór; podczas uroczystości szkolnych i reprezentowania szkoły na zewnątrz nosi strój galowy),
    - nie znęca się fizycznie ani psychicznie nad kolegami,
    - unika kłótni i konfliktów,
 5. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
    - przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią,

Naganne

 1. stosunek do nauki:
    - nie stosuje się do zasad zawartych w statucie i regulaminie szkoły
    - nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, swoim zachowaniem:
  1. a) uniemożliwia prowadzenie lekcji,
  2. b) daje zły przykład kolegom,
  3. c) wywiera negatywny wpływ na rówieśników,
  4. d) zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych,
    - nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych,
 2. frekwencja:
    - wagaruje, bardzo często spóźnia się, w semestrze ma ponad 35 godzin nieusprawiedliwionych i ponad 20 spóźnień,
 3. kultura osobista:
    - wobec nauczycieli, personelu szkoły jest arogancki, wulgarny i agresywny, nie reaguje na zwracane mu uwagi,
 4. postawa moralna i społeczna:
    - prowokuje bójki bądź bierze w nich udział,
    - dopuszcza się kradzieży,
    - rozmyślnie niszczy, dewastuje mienie szkoły i kolegów,
    - znęca się psychicznie i fizycznie nad kolegami, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie,
    - ulega nałogom,
    - zachodzi w konflikt z prawem
 5. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
    - nie przestrzega żadnych zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
    - przynosi do szkoły przedmioty niebezpieczne,
    - stwarza sytuacje zagrażające zdrowiu własnemu i innych

§ 51

 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny po za szkołą.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później, niż w dniu poprzedzającym zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
 7. Egzamin przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej.
 8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy, w obecności wskazanego przez Dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego, mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 11. Załącznikiem do arkusza ocen jest protokół zawierający imiona i nazwiska nauczycieli będących w składzie komisji, termin egzaminu, pytania, odpowiedzi ucznia oraz uzyskane oceny.
 12. Ocena uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.
 13. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena niedostateczna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego w sytuacji, gdy jest to jedyna ocena niedostateczna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 52

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 2. Uczeń, który nie spełnił warunku określonego w pkt. 1 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.
 3. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, informatyki, technologii informacyjnej, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:
  1. Dyrektor szkoły lub Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
 7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne z uczniem zdającym egzamin poprawkowy może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach.
 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 12. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy trzeciej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej ze wszystkich zajęć, a ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego ( z zastrzeżeniem § 12 ust.3 i 5 ).
 13. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 14. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 15. Na świadectwie ukończenia szkoły odnotowuje się w szczególności:
  1. udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim,
  2. osiągnięcia artystyczne i sportowe , co najmniej na szczeblu powiatowym,
  3. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego,
  4. udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego.

§ 53

Egzamin gimnazjalny

 1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 2. oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym.”,
 3. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:
  1. w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;
  2. w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;
  3. w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
 4. Uczniowie przystępują do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego. Deklarację składa się nie później, niż do dnia 20 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny.
 6. W deklaracji, o której mowa w ust. 4 podaje się również informację o zamiarze przystąpienia ucznia (słuchacza) do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku ucznia, który w gimnazjum uczył się języka obcego na poziomie III. 0.
 7. Umiejętności i wiadomości określają standardy wymagań ujęte odrębnymi przepisami.
 8. Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy.
 9. Egzamin przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 10. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przygotowuje arkusze egzaminu gimnazjalnego.
 11. Za organizację o przebieg egzaminu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest Dyrektor szkoły.
 12. Obserwatorami egzaminu mogą być delegowani przedstawiciele komisji centralnej, pracownicy komisji okręgowych, przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkół wyższych, placówek doskonalenia nauczycieli, upoważnieni przez dyrektora komisji okręgowej.
 13. Uczeń może, w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia.

§ 54

 1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia.
 2. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii.
 3. Opinię przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego.
 4. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
 5. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
 6. Opinia rady pedagogicznej jest wydawana na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
 7. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1 - 5, nie przygotowuje się odrębnych zestawów zadań.
 8. Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
 9. Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów, o których mowa w ust. 1- 5 spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, określonych w szczegółowej informacji, o której mowa w ust. 8.
 10. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
 11. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
 12. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią samodzielnie czytać lub pisać, są zwolnieni z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.
 13. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Uczniowie ci mogą przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
 14. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w odrębnych przepisach, organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu Egzaminacyjnego. Zwolnienie ucznia z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.
 15. Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
 16. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.
  1. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają po 150 minut.
  2. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut.
  3. 3Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu III.0.
   Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu III.1.
  4. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą również przystąpić uczniowie, którzy w gimnazjum uczyli się języka obcego na poziomie III.0.
 17. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych czas trwania każdej części egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony. Czas, o jaki może zostać przedłużony egzamin, określa dyrektor Komisji Centralnej w szczegółowym komunikacie.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 55

Gimnazjum jest jednostką budżetową, finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawę. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

§ 56

 1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnym przepisami.
 2. Tablice i stemple zawierają nazwę, numer porządkowy i siedzibę gimnazjum.

§ 57

Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 58

Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników uczniów i nauczycieli oraz rodziców.

-->

WspółpracujemyEFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image