Wolontariat

 Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 Szkolne koło wolontariatu skierowane jest do uczniów, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
Cele szkolnego koła wolontariatu:

 • Zapoznanie z ideą wolontariatu,
 • Przygotowanie młodzieży do pracy wolontariackiej,
 • Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska,
 • Umożliwienie podejmowania działań na rzecz potrzebujących,
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych i działań edukacyjnych,
 • Pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach,
 • Rozwijanie pasji i zainteresowań,
 • Nauka samorządności.

Formy pracy w Szkolnym Kole Wolontariatu:

 • organizowanie zbiórek darów dla potrzebujących (odzież, artykuły szkolne, zabawki itp.).
 • współpraca z fundacjami i organizacjami (m.in. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”, Bank Żywności SOS, Towarzystwo „Nasz Dom”).
 • udział w akcjach: „Góra Grosza”, „Gimnazjaliści czytają przedszkolakom”, „Szlachetna Paczka”, „Pola Nadziei”.
 • wspomaganie imprez kulturalnych i sportowych na terenie dzielnicy Targówek.
 • udział w akcjach Ośrodka Pomocy Społecznej Targówek tj. „Pogotowie lekcyjne”, „Junior uczy seniora” oraz innych imprezach cyklicznych.
 • udział w szkoleniach „ABC pomocy ciężko chorym”; organizowanych przez Ośrodek Hospicjum Domowe na Targówku .
 • zbiórki karm na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Korabiewicach.
 • inne akcje, wynikające z bieżących potrzeb środowiska.

Koordynatorami szkolnego wolontariatu w roku szkolnym 2016/2017 są:
p. Barbara Grabowska
p. Małgorzata Lisiewska


 Wolontariat- wydarzenia

WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Monitoring na terenie szkoły

Informujmy, że zgodnie z wymogami zawartymi w art. 108a ustawy – Prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 j.t.) na terenie szkoły i wokół placówki prowadzony jest monitoring.

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image