Zwolnienia

Procedura usprawiedliwiania nieobecności
i zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych

Usprawiedliwianie nieobecności:

 1. Uczeń ma obowiązek regularnie i punktualnie uczęszczać na wszystkie zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, w tym wycieczki szkolne.
 2. Uczniowi, który przychodzi na dane zajęcia z opóźnieniem powyżej dziesięciu minut od rozpoczęcia zajęć wpisuje się nieobecność na zajęciach.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek poinformować szkołę o przewidywanej dłuższej nieobecności dziecka na zajęciach.
 4. Uczeń ma obowiązek przedstawić wychowawcy w formie pisemnej (w dzienniczku) usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach, w terminie do jednego tygodnia. Usprawiedliwienie powinno zawierać: datę wystawienia, wymiar nieobecności w dniach lub godzinach, przyczynę nieobecności, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna.
 5. Usprawiedliwienia nieobecności dostarczone po terminie nie będą honorowane.
 6. O uznaniu usprawiedliwienia za zasadne decyduje wychowawca po uprzedniej rozmowie z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia, co odnotowuje w Zeszycie wychowawcy klasowego.
Zwalnianie z zajęć edukacyjnych:
 1. Uczeń może być zwolniony z zajęć edukacyjnych jedynie przez rodzica/prawnego opiekuna.
 2. W celu zwolnienia uczeń lub rodzic pobiera z sekretariatu szkoły odpowiedni formularz:
  - zwolnienie z zajęć edukacyjnych,
  - zwolnienie z rekolekcji,
  - zwolnienie z zajęć edukacyjnych po szkolnej wycieczce,
  - zwolnienie z zajęć na czas zawodów sportowych,
  - zezwolenie na samodzielny powrót do domu po szkolnej wycieczce,
  - zwolnienie z zajęć edukacyjnych po próbnym egzaminie gimnazjalnym,
  - zezwolenie na samodzielny powrót do domu po szkolnej dyskotece,
  - zezwolenie na samodzielny powrót do domu po zawodach sportowych.
 3. Wypełniony przez rodzica/prawnego opiekuna formularz uczeń oddaje do podpisu wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności - pedagogowi lub wicedyrektorowi szkoły i po zatwierdzeniu, składa dyżurującemu przy drzwiach pracownikowi szkoły. Brak wypełnionego formularza oznacza samowolne opuszczenie szkoły, bez możliwości usprawiedliwienia przez rodzica/ prawnego opiekuna.
 4. Uczeń zwolniony z zajęć po wycieczce szkolnej lub powrotu pod szkołę po wycieczce, rekolekcjach przekazuje opiekunowi zwolnienie na odpowiednim formularzu.
 5. Uczeń, którego rodzice/prawni opiekunowie wyrazili zgodę na samodzielny powrót do domu po dyskotece szkolnej, dostarcza wychowawcy informację na odpowiednim formularzu.
 6. W dniu egzaminu próbnego zajęcia odbywają się według planu, poza godzinami przeznaczonymi na egzamin.
 7. W przypadku uzasadnionej konieczności zwolnienia ucznia z zajęć po egzaminie próbnym, rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego formularza i porozumienia telefonicznego lub osobistego z wychowawcą.

Procedura oceniania i zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego
w Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Jana Paderewskiego

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 z 2007r. ze zm.)

§ 8 ust.1 „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii”.

Procedura postępowania:

 1. Uczeń może być zwolniony, na czas określony w zaświadczeniu lekarskim, z zajęć wychowania fizycznego.
 2. W wyjątkowych sytuacjach rodzice/ opiekunowie prawni mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach, bez przedstawiania zaświadczenia lekarskiego. Jednak długość tego typu zwolnienia nie może przekraczać jednorazowo jednego tygodnia i musi następować bezpośrednio po chorobie ucznia.
 3. Dłuższe, niż tygodniowe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.
 4. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność okresowego zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego należy złożyć w sekretariacie szkoły. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie złożonego zaświadczenia.
 5. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego i / lub drugiego semestru lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.
 6. O zwolnienie ucznia z zajęć występują rodzice/ opiekunowie prawni za pośrednictwem wychowawcy klasy, w formie ustnej.
 7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Wychowawca klasy odbiera informację o zwolnieniu dyrektora w sekretariacie szkoły i informuje rodziców/ opiekunów prawnych oraz nauczyciela wychowania fizycznego.
 8. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego przez cały rok szkolny w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „zwolniony”.
 9. Jeżeli uczeń uzyskał ocenę za I semestr, a w II semestrze został zwolniony przez dyrektora z zajęć, to na świadectwie ukończenia danego roku szkolnego wpisuje się „zwolniony”.
 10. Jeżeli uczeń uzyskał ocenę za II semestr, a w I semestrze został zwolniony przez dyrektora z zajęć, to na świadectwie ukończenia danego roku szkolnego wpisuje się uzyskaną ocenę.
 11. Jeżeli uczeń w I semestrze był nieklasyfikowany, w drugim zwolniony z zajęć, na świadectwie wpisuje się „zwolniony”.
 12. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek biernego uczestniczenia w zajęciach swojej klasy (grupy) na zasadzie obserwatora. Jeśli lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/ opiekunów prawnych, złożonego u wychowawcy klasy i przechowywanego w zeszycie wychowawcy klasy.
 13. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione.
 14. Na postawie zaświadczenia lekarskiego uczeń może być zwolniony z uczestnictwa w zajęciach na basenie.
 15. Nauczyciel wychowania fizycznego zobowiązany jest do wystawienia cząstkowej oceny z przedmiotu tym uczniom, którzy uczestniczą w zajęciach na basenie w ramach realizacji podstawy programowej.
 16. Zachowanie ucznia podczas zajęć na basenie jest jednym z kryteriów, branych pod uwagę podczas wystawiania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 17. Uczniowie zostają zapoznani z procedurą przez nauczycieli wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym.
 18. Rodzice/ opiekunowie prawni zostają zapoznani z procedurą przez wychowawców klas podczas zebrań wrześniowych.
 19. W przypadkach nieobjętych niniejszą Procedurą decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

Formularze zwolnień:

 Zwolnienie z zajęć edukacynych
 Zwolnienie z zajęć edukacyjnych po szkolnej wycieczce
 Zwolnienie z zajęć edukacyjnych na czas zawodów sportowych
 Zwolnienie z zajęć edukacyjnych po próbnym egzaminie gimnazjalnym

WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Monitoring na terenie szkoły

Informujmy, że zgodnie z wymogami zawartymi w art. 108a ustawy – Prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 j.t.) na terenie szkoły i wokół placówki prowadzony jest monitoring.

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image